Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Biuro geodezyjne Aldona i Robert Kądziela z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiązana 6B/2 , 04-765 Warszawa.

2. Biuro geodezyjne przetwarza dane osobowe w celach:

a) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biura geodezji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)  rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biura geodezyjnego – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

5.Odbiorcami danych osobowych będą:

a) pracownicy Biura geodezyjnego;

b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

c) podmioty profesjonalnie zajmujące się sporządzaniem raportów z działalności Biura geodezyjnego;

d) podmiot świadczący usługi płatności on-line – w przypadku wybrania takiej metody płatności;

6. Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności na danych, których dokonano przed cofnięciem zgody.

7. Biuro geodezji jest zobowiązana udzielić osobie, której dane osobowe przetwarza wszelkie informacje z przetwarzaniem związane. Osobie której dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku naruszenia przez Spółkę dyscypliny przetwarzania danych osobowych, w szczególności  do ich zagubienia, udostępnienia osobie trzeciej, niezgodnego z zakresem upoważnień i umów rozpowszechnienia – Biuro geodezyjne niezwłocznie powiadomi o tym fakcie osoby których dane mogły ulec powyższym naruszeniu.