Podstawy prawne działalności - budowa zgodna z projektem ZSIN

W 2010 roku rozpoczęto prace nad projektem ZSIN, Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Pierwszy etap prac koncentrował się na uregulowaniu kwestii prawnych dotyczących projektu. I tak podstawę prawną do tworzenia ZSIN stanowi art. 24b znowelizowanej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., 520 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami artykułu 24b ust. 1, ZSIN ma umożliwić:

  • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
  • monitorowanie jakości i spójności zbiorów danych EGiB,
  • wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB, a innymi rejestrami publicznymi,
  • dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń oznaczenia nieruchomości z danymi EGiB,
  • weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w KW, PESEL, REGON, TERYT,
  • udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych,
  • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

 

Waga adwokacka i młotek sędziowski