Sprawdzenie bazy danych ewidencyjnych

Uzyskujemy wypisy z rejestrów oraz sprawdzamy potrzebne dane w ewidencjach gruntów i budynków, w tym pozyskujemy kopie map ewidencyjnych. Do uzyskania dokumentów z EGiB potrzebne jest pisemne upoważnienie wystosowane przez właścicieli terenu, czasem konieczne jest także uzasadnienie wniosku.

 

Osoba pracuje na laptopie