Geodeta – Mińsk Mazowiecki

Geodeta powiat Miński to specjalista, który zajmuje się wieloma usługami zmierzającymi do określenia parametrów działki i naniesienia ich na mapy. Do najważniejszych zadań tej osoby należy:

  • pomiar i tworzenie map – geodeci wykonują pomiary terenowe i na ich podstawie tworzą mapy. Mogą to być mapy topograficzne, katastralne, do projektu, powykonawcze, inwentaryzacyjne, podziałowe.
    Mapy podziałowe wykonujemy zgodnie z Planem Miejscowym, wydanymi Warunkami zabudowy, wyjścia ze współwłasności, sądowe do zasiedzenia, pod nowe inwestycje drogowe ZRID.
  • Ustalenie granic i wyznaczenie w terenie – geodeci zajmują się określaniem granic działek na podstawie danych katastralnych, badań ksiąg wieczystych i badaniem innych dokumentów archiwalnych oraz wykonywaniem pomiarów terenowych. Jest to ważne w przypadku sprzedaży nieruchomości, podziału gruntów czy też ustalania spornej granicy w przypadku rozgraniczenia lub spraw sądowych.
  • wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej – geodeci wykonują inwentaryzację powykonawcze, która polega na dokładnym pomiarze i układanych sieci uzbrojenia terenu jak również obiektów kubaturowych, takich jak budynki, drogi, mosty, sieci infrastrukturalne czy tereny zielone. Pomiary zieleni wysokiej jak również całej małej architektury.
  • wykonywanie pomiarów wysokościowych – geodeci mierzą różnice wysokości terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, takiego jak niwelatory czy systemy GPS. Pomiar ten jest istotny przy projektowaniu dróg, kolei, budynków czy innych obiektów, które wymagają odpowiedniego ukształtowania terenu, Mapa do PZT pod budowę domu również musi zawierać rzędne terenowe potrzebne do wyznaczenia „0” budynku.
  • dokonywanie pomiarów geodezyjnych w budownictwie – podstawowym elementem w geodezji jest wyznaczenie osi budynku lub innych konstrukcji pod budowę. Jest to element precyzyjnie obliczony na podstawie projektu budowlanego lub wykonawczego przygotowanych przez architekta lub projektanta. Geodeci wykonują pomiary i sprawują nadzór geodezyjny w trakcie procesu budowlanego, aby monitorować dokładność wykonania i zgodność z projektem. Pomiar ten może obejmować kontrolę położenia fundamentów, pionowości słupów, geometrii drogi czy innych elementów konstrukcyjnych obiektów architektonicznych. Monitorowanie odchyleń w trakcie budowy, jak również w trakcie eksplantacji obiektów budowlanych za pomocą założonych reperów.
  • wykonywanie analizy danych geoprzestrzennych – geodeci przetwarzają i analizują dane geoprzestrzenne w celu uzyskania różnych informacji. Mogą to być analizy dotyczące ukształtowania terenu, planowania przestrzennego szczególnie w celu określenia linii rozgraniczających, linii max. zabudowy. Oceny wpływu na środowisko czy usługi dla nawigacji.

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne w powiecie. Mińsk Mazowiecki to jedna z wielu miejscowości, w których działamy. Współpracujemy z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami. Pracujemy również na terenach miejskich, wyznaczając granice działki i obszary, które mają zostać objęte robotami budowlanymi. Działamy na niezagospodarowanych posesjach, a także na tych, na których znajdują się liczne obiekty budowlane. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, dzięki któremu możemy wykonywać pomiary sprawnie i z dużą dokładnością.

Oferujemy usługi geodezyjne w Otwocku, Mińsku Mazowieckim i okolicach. Zakres naszych działań i ich cena jest ustalana po kontakcie z klientem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych prac służymy pomocą. Służymy również dworactwem w kwestii przygotowania nieruchomości do sprzedaży.