Usługi geodezyjne – Otwock

Świadczymy usługi geodezyjne w powiecie Otwockim. Obejmują one wykonywanie różnego rodzaju pomiary, które są niezbędne do wyznaczenia granic działki czy lokalizacji poszczególnych obiektów. W zakres naszej oferty wchodzą takie czynności, jak np.:

  • pomiar i tworzenie map – geodeci wykonują pomiary terenowe i na ich podstawie tworzą mapy. Mogą to być mapy topograficzne, katastralne, do projektu, powykonawcze, inwentaryzacyjne, podziałowe.
    Mapy podziałowe wykonujemy zgodnie z Planem Miejscowym, wydanymi Warunkami zabudowy, wyjścia ze współwłasności, sądowe do zasiedzenia, pod nowe inwestycje drogowe ZRID.
  • Ustalenie granic i wyznaczenie w terenie – geodeci zajmują się określaniem granic działek na podstawie danych katastralnych, badań ksiąg wieczystych i badaniem innych dokumentów archiwalnych oraz wykonywaniem pomiarów terenowych. Jest to ważne w przypadku sprzedaży nieruchomości, podziału gruntów czy też ustalania spornej granicy w przypadku rozgraniczenia lub spraw sądowych.
  • wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej – geodeci wykonują inwentaryzację powykonawcze, która polega na dokładnym pomiarze i układanych sieci uzbrojenia terenu jak również obiektów kubaturowych, takich jak budynki, drogi, mosty, sieci infrastrukturalne czy tereny zielone. Pomiary zieleni wysokiej jak również całej małej architektury.
  • wykonywanie pomiarów wysokościowych – geodeci mierzą różnice wysokości terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, takiego jak niwelatory czy systemy GPS. Pomiar ten jest istotny przy projektowaniu dróg, kolei, budynków czy innych obiektów, które wymagają odpowiedniego ukształtowania terenu, Mapa do PZT pod budowę domu również musi zawierać rzędne terenowe potrzebne do wyznaczenia „0” budynku.
  • dokonywanie pomiarów geodezyjnych w budownictwie – podstawowym elementem w geodezji jest wyznaczenie osi budynku lub innych konstrukcji pod budowę. Jest to element precyzyjnie obliczony na podstawie projektu budowlanego lub wykonawczego przygotowanych przez architekta lub projektanta. Geodeci wykonują pomiary i sprawują nadzór geodezyjny w trakcie procesu budowlanego, aby monitorować dokładność wykonania i zgodność z projektem. Pomiar ten może obejmować kontrolę położenia fundamentów, pionowości słupów, geometrii drogi czy innych elementów konstrukcyjnych obiektów architektonicznych. Monitorowanie odchyleń w trakcie budowy jak również w trakcie eksplantacji obiektów budowlanych za pomocą założonych reperów
  • wykonywanie analizy danych geoprzestrzennych – geodeci przetwarzają i analizują dane geoprzestrzenne w celu uzyskania różnych informacji. Mogą to być analizy dotyczące ukształtowania terenu, planowania przestrzennego szczególnie w celu określenia linii rozgraniczających, linii max. zabudowy. Oceny wpływu na środowisko czy usługi dla nawigacji.

Dobieramy zakres usług geodezyjnych do specyfiki danego zlecenia. Geodeta powiat Otwocki dysponuje profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów na dużą dokładnością. Pracujemy na terenach o dowolnym nachyleniu. Gromadzimy szereg danych wykorzystywanych w procesach projektowych, a często również postępowaniach sądowych. Tworzymy dokumentację, na podstawie której można określić dokładne położenie konkretnych obiektów czy wyznaczyć granice danej działki.

Realizujemy usługi geodezyjne w Piasecznie, Otwocku i okolicach. Pracujemy na posesjach o różnym przeznaczeniu. Działamy na terenach miejskich, a także prywatnych działkach, na których mają powstać obiekty mieszkalne. Wykonujemy pomiary, na podstawie których powstaje dokumentacja wykorzystywana w różnych celach. Termin i zakres realizowanych prac ustalamy indywidualnie, po wstępnym kontakcie z klientem.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. W razie pytań służymy pomocą.